Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Quan trắc MT
Trong đợt thu có 19/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:... 
 
Trong đợt thu có 02/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau 
 
Trong đợt thu có 17/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau 
 
 1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 19/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT  ​Điểm quan trắc  ​Chỉ tiêu quan trắc ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)NH3(mg/l) H2S(mg/l) Nhiệt độ (0C) Độ mặn(‰)pHDO(mg/l)IHuyện Bình Đại07/14 mẫu       1Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ+(/)(/)(/)(/)(... 
 
​CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚCBao cao 14-4-2017-Cty Cap thoat nuoc.pdfTRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNTBao cao so lieu man 13.4-Trung Tam nuoc.jpgCTY TNHH 1TV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢIBao cao so lieu man-Cty Thuy nong.pdfĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẾN TREDO MAN DAC TRUNG CUA CAC TRAM NGAY 14-04-2017.pdf 
 
Trong đợt thu có 21/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng... 
 
​Công ty cấp thoát nước: Bao cao 05-4-2017 - Cty Cap thoat nuoc.pdfCông ty Thủy nông: Bao man sang ngay 5 thang 4 nam 2017 - Cty Thuy nong.pdfTrung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường: Do man ngay 04.4.2017-Trung tam nuoc.pdfĐài khí tượng thủy văn Bến Tre: Do man dac trung 05.04.2017.pdf 
 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 22/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT Điểm quan trắc Chỉ tiêu quan trắc​ ​ ​ ​ ​ ​​​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)pHNhiệt độ (0C)H2S(mg/l)NH3(mg/l)Độ mặn(‰)IHuyện Bình Đại   11/14 mẫu      1Vàm Vũng Luông+(/)(/)(/)(/)(/)(/)2Bến Thủ+(/)(/)(/)(/)(/)(/)3Rạch Thanh ... 
 
​Báo cáo số liệu mặn của CTy Cấp thoát nước Bến Tre.BAO CAO SO LIEU MAN (CTY CAP THOAT NUOC).pdfBáo cáo số liệu mặn của CTy TNHH 1 TV Khai thác CT Thủy lợi.BAO CAO SO LIEU MAN (CTY TNHH 1TV KTCT TL).pdfBáo cáo số liệu mặn của TT Nước sạch và VSMTNTBAO CAO SO LIEU MAN (TT NUOC SACH VA VSMTNT).pdfĐộ mặn đặc trưng ngày của các trạm (Đài khí tượng Thủy văn Bến Tre)DO MAN DAC TRUNG NGAY CUA CAC TR... 
 
​1. Kết quả quan trắcTrong đợt thu có 22/35 mẫu giáp xác phát hiện bị nhiễm bệnh đốm trắng, kết quả cụ thể như sau:STT Điểm quan trắc Chỉ tiêu quan trắc​​Bệnh Đốm trắng (WSSV)Độ trong(cm)pHNhiệt độ (0C)H2S(mg/l)NH3(mg/l)Độ mặn(‰)IHuyện Bình Đại  09/14 mẫu      1Vàm Vũng Luông +227,3300,0020,002192Bến Thủ+207,429,50,0270,003143Rạch Thanh niên(-)... 
 
 
 
Ảnh
Video
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 26 - Đường 3/2 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101 - 3575439 | Fax: 075.3825601 |Email: snnbentre@yahoo.com